Reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.oholsiho.cz v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 (dvanáct) měsíců Zboží se zkrácenou životností, které se tzv. spotřebovává, jako jsou žiletky apod., má životnost kratší, než je záruční doba.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději poslední den záruční doby. Vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději do 2 (dvou) dnů od data převzetí, jinak toto právo zaniká.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena v případě, že:
1. vadu si kupující způsobil sám, např. použitím v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá
2. vada vznikla v důsledku běžného opotřebení
3. vada byla způsobena vlivem vnějších okolností
4. u zboží, které bylo určeno k odborné montáži, tato skutečnost nebyla prokázána
5. je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny

Projeví-li se vada v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Vykazuje-li zboží při doručení zjevné vady, pokud je kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, tak jeho přebráním zaniká nárok na reklamaci vad způsobených dopravcem. Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží daňovým dokladem, fakturou nebo jiným způsobem.

Je-li potřeba uplatnit reklamační řízení z důvodu vady zboží, oznamte tuto skutečnost prodávajícímu co nejdříve písemně na e-mailovou adresu info@oholsiho.cz (popř. na tel. čísle 731 818 717)

Oznámení o závadách musí obsahovat Vaše kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, reklamované zboží, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

Po obdržení oznámení o závadách vás budeme informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.

Zboží zasílejte bez dobírky na adresu:
Lucie Mimrová
Korejská 24
702 00 Ostrava

Popřípadě na pobočku uloženky: Ostrava, Muglinovská 1091/19

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní a začíná běžet dnem, kdy prodávající obdrží od kupujícího zboží Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Zákazník má ze zákona nárok na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací, v případě, že je oprávněná.
V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu §419 občanského zákoníku a prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy. Je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Reklamační formulář ve formátu doc. [word]

Reklamační formulář ve formátu pdf.